about_banner

צוות מחקר – פנסיה וקרן השתלמות

קרן פנסיה

עובד צוות מחקר יהיה זכאי להפרשת כספים בגין זכויות סוציאליות עפ"י בקשתו לקרן פנסיה על פי בחירתו מיומו הראשון בעבודה.
על העובד להעביר ליחידת שכר טפסי הצטרפות לקרן הפנסיה אליה הוא מעוניין להצטרף בתוך שלושה חודשים.
אם לא יבחר קרן אליה הוא מעוניין להצטרף, תבוצע לו הפרשה אוטומטית אחרי 3 חודשים רטרואקטיבית לקרן ברירת המחדל כפי שתבחר מעת לעת על ידי מוסד הטכניון למו"פ.
 מובהר בזאת כי הפרשת מוסד הטכניון לפיצויי פיטורין יבואו במקום פיצויי פיטורין בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין תשכ"ג – 1963.


קרן השתלמות

עובד צוות מחקר/סגל מחקר יוכל להצטרף לקרן השתלמות שקלית על פי בחירתו.
בגין הפרשות לקרן השתלמות יופרשו 2.5% משכר העובד (שכר לפנסיה) על חשבון העובד ו – 7.5% משכר העובד (שכר לפנסיה) על חשבון המעביד.
על העובד להעביר למחלקת שכר טפסי הצטרפות לקרן אליה הוא מעוניין להצטרף בתוך שלושה חודשי עבודה, במידה ולא יבחר תבוצע לו הפרשה אוטומטית אחרי שלושה חודשי עבודה רטרואקטיבית לקרן ברירת המחדל כפי שתבחר מעת לעת על
ידי מוסד הטכניון למו"פ.
למידע נוסף בנושא פנסיה והשתלמות ניתן לפנות לשמעון סייג בטלפון 8294000 או במייל sayags@technion.ac.il וכן לאתר הארגון בקישור המופיע מטה.


 קרן קשרי מדע בינלאומיים

עובד סגל מחקר מדרגת אסיסטנט ומעלה המועסק בהיקף של 50% ומעלה, יהיה זכאי להקצבה שנתית מהקרן לקשרי מדע בינלאומיים במוסד הטכניון עבור כל התקופה שבה היה עובד פעיל.
ההקצבה הינה יחסית להיקף המשרה וכפי שמקובל לגבי חברי סגל אקדמי בטכניון בדרגה מקבילה.
עובד בסגל מחקר המבקש לצאת להשתלמות ע"ח כספי הקרן לקשרי מדע יגיש בקשה למחלקת מש"א בצירוף המסמכים המתאימים חודש מראש כשהיא חתומה על ידי הממונה וראש היחידה.


כל האמור חל גם על עובדי צוות/סגל מחקר בקמ"ע, לפי השיוך
.
האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם/ההסדר הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם/ההסדר הקיבוצי והחוק.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים