about_banner

צוות מחקר – מחלה

מחלה
עובד צוות מחקר יהיה זכאי להיעדר מהעבודה בשל מחלה בהתאם ובכפוף להוראות חוק דמי מחלה, התשל"ו – 1976 ותיקוניו, בהיקף של 18 יום בשנה.
על אף האמור בחוק, תשלום מחלה יבוצע מהיום הראשון. צבירת ימי מחלה תתאפשר בהתאם להוראות החוק.
עובד סגל מחקר יהיה זכאי להיעדר מהעבודה בשל מחלה בהיקף של 30 יום בשנה, בתשלום מלא מהיום הראשון. ימי המחלה יצטברו לזכות העובד בכל שנות עבודתו.
עובד צוות /סגל מחקר לא יהיה זכאי בשום מקרה לפדיון ימי מחלה שלא נוצלו.
תשלום יום מחלה יעשה כנגד הצגת אישור מחלה תקין.

מחלה בהצהרה
עובד צוות מחקר רשאי להצהיר מחלה ללא צורך בהצגת אישור מחלה תקין. ניתן להצהיר מחלה עד 2 ימי מחלה בשנה ולא יותר מיומיים ברצף. ימי מחלה אלה ינוכו מיתרת ימי המחלה הצבורים לטובת העובד.
עובד סגל מחקר רשאי להצהיר מחלה ללא צורך בהצגת אישור מחלה תקין. ניתן להצהיר מחלה עד 9 ימי מחלה בשנה ולא יותר מיומיים ברצף. ימי מחלה אלה ינוכו מיתרת ימי המחלה הצבורים לטובת העובד.

מחלת בן משפחה
עובד צוות/סגל מחקר יהיה זכאי להיעדר מהעבודה בשל מחלה בני משפחה (מחלת ילד, מחלת הורה, מחלת בן זוג) בהתאם ובכפוף להוראות חוק דמי מחלה, התשל"ו – 1976 ותיקוניו.

העדרות בתקופת הריון
עובדת הרה רשאית להיעדר לצורך בדיקות וטיפולים רפואיים הקשורים להריון בצירוף אישורים רפואיים מתאימים בהיקף של 20 שעות עבודה בתקופת ההריון אם היא מועסקת עד חצי משרה ועד 40 שעות בתקופת ההריון אם היא מועסקת מעל חצי משרה.

כל האמור לעיל חל גם על עובדי צוות/סגל מחקר קמ"ע, לפי השיוך.

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם הקיבוצי והחוק.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים