about_banner

צוות מחקר – חופשות מיוחדות

בנוסף לחופשה השנתית יהיו עובדי צוות מחקר/ סגל מחקר זכאים לחופשה בתשלום בימי שבתון על פי החוק ובימי החג והמועד הבאים:


חגים
ראש השנה – יומיים
ערב יום כיפור- יום
יום כיפור – יום
סוכות (חג ראשון ושמיני) – יומיים
פורים – יום
ערב פסח – יום
פסח (חג ראשון ושביעי) – יומיים
יום העצמאות – יום
שבועות – יום
סה"כ: 12 ימי חופשה בתשלום.

בשניים מבין ערבי החג שלעיל עובדי צוות מחקר/סגל מחקר יהיו זכאים לחופשה על חשבון מוסד הטכניון למו"פ בע"מ.
כמו כן, יקבלו עובדי צוות מחקר/סגל מחקר אפשרות לנצל יום משפחה בחג החנוכה עפ"י הכללים הנהוגים בטכניון ובמוסד הטכניון למו"פ בע"מ.

בנר ראשון של חנוכה זכאים העובדים לסיים עבודתם בשעה 13:00.
בערבי חג שאינם חופשה על חשבון המעסיק תסתיים העבודה בשעה 12:30.

בנוסף לחופשות השנתיות ולחופשות המצוינות לעיל, יינתנו לעובדים 2 ימי גשר בשנה (יום עבודה מלא) בתשלום. ימי הגשר יקבעו מידי שנה על פי שיקול דעת ההנהלה ובתיאום עם ארגוני העובדים. 

עובד אשר מטעמים דתיים בכוונתו להיעדר מהעבודה לרגל צום ט' באב, יודיע לממונה יומיים לפני הצום על יציאתו לחופשה וזו תהיה ע"ח מכסת החופשה השנתית (כלומר על חשבונו).

חופשות מיוחדות בתשלום:

עובדי צוות/ סגל מחקר יהיו זכאים ל:
3 ימי חופשת נישואין
יום חופשה ביום נישואי בן/בת
יום חופשה לרגל הולדת ילד
7 ימי אבל + היעדרות מיום פטירת בן המשפחה ועד קבורתו. בן משפחה = אב, אם, ילד, ילדה, אח ,אחות, בן/בת זוג.

כל האמור לעיל חל על עובדי צוות/סגל מחקר קמ"ע, לפי השיוך.

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם/ההסדר הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם/ההסדר הקיבוצי והחוק.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים