about_banner

צוות מחקר – חופשה

עובד צוות מחקר יהיה זכאי למכסת חופשה עפ"י המפורט בטבלה הבאה: (המכסות – למשרה מלאה):

תקופת העבודה במוסד הטכניון למו"פ בע"מ ימי עבודה בפועל עבור כל שנה
בעד השנה הראשונה ועד החמישית (כולל) 12
בעד השנה השישית, השביעית והשמינית 17
בעד השנה התשיעית ואילך 23

 

 

 

עובד סגל מחקר יהיה זכאי למכסת חופשה של 25 יום עבור משרה מלאה.

שנת הנוכחות במוסד הטכניון מתחילה ב – 1/10 של כל שנה קלנדרית ומסתיימת ב – 30/9 של כל שנה קלנדרית.
ניהול יתרות החופשה מתבצע במערכת הנוכחות הממוחשבת והוא מחושב על בסיס שעות חופשה, כאשר ערך יום עבודה מלא הוא 8 שעות.
על עובדי צוות מחקר יחולו הוראות החוק בנושא צבירה ופידיון חופשה שנתית . על כל עובד צוות מחקר לנצל לפחות 7 ימים עד תום שנת ההיעדרות.  
עובדי סגל מחקר יוכלו לדחות ניצול של עד 15 ימי חופשה לשנה העוקבת, אם יגישו בקשה באמצעות ראש היחידה/הממונה ובאישור מש"א.

עפ"י הנוהג יהיה מוסד הטכניון למו"פ סגור בחול המועד סוכות ובחול המועד פסח. ימים אלה ירדו ממניין ימי החופשה בהתאם לחישוב של 5.5 שעות חופשה לכל יום היעדרות (ובאופן יחסי לחלקיות המשרה). על העובד/ת לתכנן יתרת חופשותיו בהתאם. כל האמור לעיל יחול גם על עובדי צוות/סגל מחקר קמ"ע, לפי השיוך.

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם/ההסדר הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם/ההסדר הקיבוצי והחוק.

 

 

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים