about_banner

צוות מחקר – דמי הבראה

עובד צוות מחקר יהיה זכאי דמי הבראה כמפורט להלן:

  1. עובד שהשלים שנת עבודה ראשונה במוסד הטכניון יהיה זכאי לדמי הבראה בהתאם לשנת עבודתו במוסד הטכניון למו"פ.
  2. תעריף יום הבראה יקבע ויעודכן לפי המקובל במגזר הציבורי
  3. עובד במשרה חלקית יהיה זכאי לדמי הבראה בהתאם להיקף משרתו.
  4. להלן טבלת הזכאות לימי הבראה:
תקופת העבודה בשנים מכסת ימי ההבראה
בעבור השנה הראשונה 5
בעבור השנה השנייה ועד השנה השלישית 6
בעבור השנה הרביעית ועד השנה העשירית 7
בעבור השנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה 8
בעבור השנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה 9
בעבור השנה העשרים ואילך 10


עובד סגל מחקר יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה לאחר שהשלים שנת עבודה מלאה במוסד על פי ההיקף והתעריף הנהוג במוסדות להשכלה גבוהה. שיעור התשלום משתנה מדי שנה.
כל האמור לעיל חל גם על עובדי צוות/סגל מחקר קמ"ע, לפי השיוך.

 

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם/ההסדר הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם/ההסדר הקיבוצי והחוק.


רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים