about_banner

סטודנטים – דיווח נוכחות והיעדרות

הנך מועסק בחברתנו כעובד שעתי – עובד המקבל שכר רק על פי היקף השעות המבוצע על ידו בפועל.

 

מכסות שעות נוכחות חודשית
כמצוין במסמך תנאי העסקה, בהעדר אישור מפורש ובכתב של הממונה הישיר אין לבצע שעות החורגות מעבר למכסה החודשית שהוקצתה לך ו/או עבודה בשעות נוספות (מעל 8 שעות ביום).
להזכירך, עבודה מאושרת בכל ימות השבוע למעט יום שבת. בימי ו' ניתן לעבוד עד השעה 17:00 בלבד (שעון קיץ וחורף).

 

כניסה למערכת הנוכחות – פורטל  SAP
כשבוע לאחר עדכון נתוניך האישיים במערכת משאבי אנוש תקבל שם משתמש לכתובת המייל שמסרת בעת קליטתך, לצורך דיווח במערכת הנוכחות. היה ולא קבלת קוד משתמש, אנא עדכן את מחלקת משאבי אנוש כדי שנסייע לך.

 

ממונה נוכחות
בכל פקולטה/יחידה קיים ממונה נוכחות – ראש המינהל/ מנהל היחידה/ ממונה מטעמו. עם קבלת קוד המשתמש פנה לממונה הנוכחות שייתן לך הסבר על אופן תפעול פורטל הנוכחות.

 

אופן דיווח וסגירת דוח הנוכחות

 1. ניתן להיכנס למערכת הנוכחות מכל מחשב טכניוני עם דפדפן EXPLORER.
 2. יש להקפיד להעביר כרטיס נוכחות בכל כניסה ויציאה. העברת הכרטיס מעדכנת את דיווח הנוכחות באופן אוטומטי. (דיווח שעות עבודה מהבית יש לבצע דרך "תיקוני שעות כניסה ויציאה " בלבד ולציין סיבה- עבודה מהבית).
 3. יש לבצע עדכון שוטף של נתוני הנוכחות החסרים עד ל -2 בכל חודש קלנדרי עבור חודש העבודה האחרון (אלא אם כן קבלת הודעה אחרת). דרך "תיקוני שעות כניסה ויציאה" תוך ציון סיבה רלוונטית מתוך הרשימה המוצעת.
 4. כל עדכון נוכחות ידני יועבר אוטומטית לאישור ממונה הנוכחות. רק לאחר האישור, העדכון יופיע בדוח ייקלט בשכר.
 5. ביצוע פעולת "סגירת חודש" ע"י העובד – פעולה המבוצעת לאחר שהממונה אישר את כל העדכונים, אותה יש לבצע החל מתאריך ה- 1 לכל חודש קלנדרי ועד לתאריך ה-20 באותו חודש .
  לדוגמא: עבדת בחודש מאי. את פעולת "סגירת החודש" עליך לבצע החל מה-01 לחודש יוני ועד ה-20 ליוני.ד
 6. לאחר ביצוע סגירת חודש על ידך, עליך להדפיס את הדוח מהמחשב באמצעות לשונית סקירת זמן עבודה עם תקופה, להחתים עליו את הממונה הישיר, כולל ציון מס' תקציב לחיוב וכמות שעות מאושרת, ולהעביר את הדוח החתום לממונה הנוכחות.
 7. ממונה הנוכחות יבצע סגירה סופית של חודש הנוכחות.
  היה ודיווח הנוכחות חסר או לא מאושר, משפיע הדבר באופן ישיר על השכר. לפיכך יש חשיבות לבצע דיווח נוכחות במועד, לוודא אישור הנוכחות על ידי ממונה הנוכחות וביצוע פעולת "סגירת חודש".
  פעמיים בחודש יישלחו הודעות מייל בהן יירשם מועד אחרון לביצוע העדכונים וסגירת החודש. אנא הקפד לפעול בהתאם על מנת לקבל את שכרך המלא בזמן.

 

אופן תשלום השכר
השכר משולם לך מדי 9 בכל חודש קלנדרי. השכר משולם לפי מכסת השעות החודשית שלך או סך השעות שדווחו ואושרו במערכת עבור חודש העבודה האחרון, לפי הנמוך מביניהם. שכר זה מכונה "מקדמה". בנוסף תקבל הפרשים, במידה ויש כאלה, בגין החודש שקדם לחודש האחרון (שעות שלא דווחו, שעות שביצעת מעבר למכסה החודשית וכו').
לדוגמא: התחלת לעבוד בחודש מרץ. ב – 9 באפריל תקבל מקדמה עבור חודש מרץ. ב – 9 במאי – תקבל הפרשים עבור חודש מרץ (אם היו כאלה) ובנוסף מקדמה על שעות שדווחו ואושרו על ידי ממונה הנוכחות בחודש אפריל.

 

צפייה בתלוש השכר – מערכת HILANET
לאחר תשלום המשכורת הראשונה יישלח לך למייל קישור למערכת "חילןנט" וסיסמה. תוכל לצפות בתלושי שכרך באופן עצמאי ולקבל טופס 106, לאחר 24 שעות מרגע כניסתך הראשונית למערכת.
במידה ולא קיבלת מייל כאמור, אנא צור קשר עם מחלקת שכר (עופרה – ofraw@tx.technion.ac.il ,077-8874000).


שים לב! אם הנך מועסק גם בטכניון חשוב לדעת כי הטכניון ומוסד הטכניון הינם שני מעסיקים שונים. לכן גם הגישה לפורטל הנוכחות ולמערכת "חילןנט" היא נפרדת – עבור כל מעסיק יהיה בידך שם משתמש אחר.
אנו מקווים כי ההסבר ייתן לך תמונה מלאה על אופן דיווח הנוכחות ותשלום השכר.

 

בכל אי בהירות או שאלה אנו עומדים לרשותך, אהובה משעלי- 077-8872729 – ahuvam@trdf.technion.ac.il, 
נטע מרסיאנו- 077-8871683 – mneta@trdf.technion.ac.il,
מחלקת מש"א – מוסד הטכניון למחקר ופיתוח

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים