about_banner

דור ב' – קרן פנסיה והשתלמות

קרן פנסיה
עובד דור ב' יהיה זכאי להפרשת כספים בגין זכויות סוציאליות עפ"י בקשתו לקרן פנסיה על פי בחירתו מיומו הראשון לעבודתו.
על העובד להעביר ליחידת שכר טפסי הצטרפות לקרן הפנסיה אליה הוא מעוניין להצטרף בתוך שלושה חודשים.
אם לא יבחר קרן אליה הוא מעוניין להצטרף, תבוצע לו הפרשה אוטומטית אחרי 3 חודשים רטרואקטיבית לקרן ברירת המחדל כפי שתבחר מעת לעת על ידי מוסד הטכניון למו"פ.
מובהר בזאת כי הפרשת מוסד הטכניון לפיצויי פיטורין יבואו במקום פיצויי פיטורין בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין תשכ"ג – 1963.

 

קרן השתלמות
עובד דור ב' יוכל להצטרף לקרן השתלמות שקלית על פי בחירתו.
בגין הפרשות לקרן השתלמות יופרשו 2.5% משכר העובד (שכר לפנסיה) על חשבון העובד ו – 7.5% משכר העובד (שכר לפנסיה) על חשבון המעביד.
על העובד להעביר למחלקת שכר טפסי הצטרפות לקרן אליה הוא מעוניין להצטרף בתוך שלושה חודשי עבודה, במידה ולא יבחר תבוצע לו הפרשה אוטומטית אחרי שלושה חודשי עבודה רטרואקטיבית לקרן ברירת המחדל כפי שתבחר מעת לעת על ידי מוסד הטכניון למו"פ.

למידע נוסף בנושא פנסיה וקרן השתלמות ניתן לפנות לשמעון סייג בטלפון 8294000 או במייל sayags@technion.ac.il וכן לאתרי הארגונים בקישורים המופיעים מטה.

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם הקיבוצי והחוק.

לצפייה בקרנות ההשתלמות שהטכניון ומוסד הטכניון הגיעו עמן להסדר מיוחד >> לחצו כאן

למידע נוסף: אתר ארגון מ-4

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים