about_banner

דור ב' – חופשות מיוחדות

חגים

בנוסף לחופשה השנתית יהיו עובדי דור ב' זכאים לחופשה בתשלום בימי שבתון על פי החוק ובימי החג והמועד הבאים:

ראש השנה – יומיים
ערב יום כיפור- יום
יום כיפור – יום
סוכות (חג ראשון ושמיני) – יומיים
פורים – יום
ערב פסח – יום
פסח (חג ראשון ושביעי) – יומיים
יום העצמאות – יום
שבועות – יום
סה"כ: 12 ימי חופשה בתשלום.

 

בשניים מבין ערבי החג שלעיל עובדי דור ב' יהיו זכאים לחופשה על חשבון מוסד הטכניון למו"פ בע"מ.

כמו כן, יקבלו עובדי דור ב' אפשרות לנצל יום משפחה בחג החנוכה עפ"י הכללים הנהוגים בטכניון ובמוסד הטכניון למו"פ בע"מ.

בנוסף לחופשות השנתיות ולחופשות המצוינות לעיל, יינתנו לעובדים 2 ימי גשר בשנה (יום עבודה מלא) בתשלום. ימי הגשר יקבעו מידי שנה על פי שיקול דעת ההנהלה ובתיאום עם ארגוני העובדים. עובד שנדרש לעבוד ביום הגשר יהיה זכאי ליום חופשה נוסף ולא יהיה זכאי לגמול אחר.

בנר ראשון של חנוכה זכאים העובדים לסיים עבודתם בשעה 13:00.

בערבי חג שאינם חופשה על חשבון המעסיק תסתיים העבודה בשעה 12:30.

עובד אשר מטעמים דתיים בכוונתו להיעדר מהעבודה לרגל צום ט' באב, יודיע לממונה יומיים לפני הצום על יציאתו לחופשה וזו תהיה ע"ח מכסת החופשה השנתית (כלומר על חשבונו).

חופשות מיוחדות בתשלום

3 ימי חופשת נישואין
יום חופשה ביום נישואי בן/בת
יום חופשה לרגל הולדת ילד
7 ימי אבל + היעדרות מיום פטירת בן המשפחה ועד קבורתו. בן משפחה = אב, אם, ילד, ילדה, אח, אחות, בן/בת זוג.

 

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם הקיבוצי והחוק.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים