about_banner

דור ב' – השתתפות בשכר לימוד

פטור משכר לימוד ביחידה ללימודי המשך וחוץ

עובדי דור ב' המועסקים מעל שנה, ילדיהם ובני זוגם, יהיו זכאים לפטור משכר לימוד בגין לימודים ביחידה ללימודי המשך וחוץ, יחסית להיקף המשרה, כדלקמן:
50% הנחה לעובדים, 25% הנחה לילדי העובד ובני זוגם של העובדים

פטור משכר לימוד בטכניון

עובד קבוע דור ב' יהיה זכאי למענק שכ"ל עבור ילדיו הלומדים לתואר ראשון בטכניון בלבד לפי הפירוט הבא:
שנתיים ראשונות ללימודים – מענק בגובה 50% משכ"ל
שנה שלישית ורביעית ללימודים – מענק מלא בגובה 100% בשכ"ל.
לא ינתן מענק מעבר ל-4 שנות לימוד.

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם הקיבוצי והחוק.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים