about_banner

דור ב' – דמי הבראה

עובד (זמני/קבוע) המועסק מכוח ההסכם הקיבוצי המיוחד מנובמבר 1997 (דור ב') יהיה זכאי לדמי הבראה כמפורט להלן:

  1. עובד שהשלים שנת עבודה ראשונה במוסד הטכניון יהיה זכאי לדמי הבראה בהתאם לשנת עבודתו במוסד הטכניון למו"פ.
  2. תעריף יום הבראה יקבע ויעודכן לפי המקובל במגזר הציבורי
  3. עובד במשרה חלקית יהיה זכאי לדמי הבראה בהתאם להיקף משרתו.
  4. להלן טבלת הזכאות לימי הבראה:
תקופת העבודה בשנים מכסת ימי ההבראה
בעבור השנה הראשונה 5
בעבור השנה השנייה 6
בעבור השנה השלישית והרביעית 7
בעבור השנה החמישית 8
בעבור השנה השישית והשביעית 9
בעבור השנה השמינית ואילך 10

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם הקיבוצי והחוק.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים