about_banner

דור ב' – גמול הכשרה

תשלום גמול הכשרה בגין לימודים לעובדים (דור ב' קבוע)

 1. הגשת בקשה לאישור והכרה בקורס לצורך גמול הכשרה תיעשה טרם ביצוע הקורס.
 2. הזכאים להגיש את הבקשה הינם עובדי דור ב' קבועים בלבד.
 3. לצורך גמול הכשרה יאושרו קורסים שהעובד פנה אליהם מיוזמתו, שהם על חשבונו, המתקיימים מעבר לשעות העבודה ובעלי זיקה לתפקידו.
 4. במקרים חריגים ולאחר אישור ממונה, יוכל לפנות עובד בבקשה להכיר בקורס שנערך במסגרת שעות העבודה כקורס המזכה בגמול.

היקף הלימודים הנדרש:

 1. מינימום השעות הנדרשות לקורס לצורך גמול הכשרה הוא 40 שעות.
 2. גמול הכשרה בדרגה ראשונה ישולם עם השלמת 200 שעות לימוד אשר ניתנות לצבירה במשך 3 שנים.
 3. גמול הכשרה בדרגה שניה ישולם עם השלמת 200 שעות לימוד נוספות אשר ניתנות לצבירה במשך שנתיים (ובסה"כ 400 שעות לימוד הניתנות לצבירה במשך 5 שנים).
 4. תואר אקדמי נוסף, מקביל או גבוה יותר מתואר אקדמי קיים, זהה לדרגה שניה לצורך חישוב גמול הכשרה.

אופן התשלום

 1. גמול הכשרה בגין כל דרגה הינו 200 ₪, כאשר הגמול המקסימלי הינו 400 ₪ הניתן עם השלמת דרגה שניה או לחילופין עם השלמת תואר אקדמי נוסף.
 2. תאריך הזכאות לקבלת גמול הכשרה הינו יום הגשת האישור על סיום הלימודים למחלקת משאבי אנוש.
 3. היה וזכאי העובד לקבלת גמול מדרגה שניה, תבוטל התוספת בגין דרגה ראשונה מיום הזכאות החדשה.
 4. בכל מקרה תינתן לעובד תוספת אחת בגין גמול הכשרה
 5. גמול הכשרה הניתן לעובד לא יוצמד לתוספות הנקבעות בהסכמים הארציים, אך יעודכן בתוספות יוקר אחת לשנה אם וכאשר תשולמנה.
 6. גמול הכשרה לא ייחשב לצורך עדכון השכר של העובד.
 7. גמול הכשרה ייחשב לשכר לכל דבר ועניין, ומתשלום זה יופרשו הפרשות וניכויים בשיעורים המקובלים לקרן הפנסיה וקרן ההשתלמות של העובד.


תהליך הגשת הבקשה

 1. עובד המעוניין לקבל הכרה בקורס לצורך גמול הכשרה יגיש בקשה למחלקת משאבי אנוש, מאושרת על ידי המנהל. טופס הבקשה יש לצרף אישור על תוכנית הלימודים כולל מספר שעות הלימוד המתוכננות.
 2. כל בקשה תובא להחלטת מנהלת מחלקת משאבי אנוש במוסד הטכניון במו"פ ובמידת הצורך תובא לדיון במסגרת ועדה אשר תורכב ממנהלת מחלקת משאבי אנוש, יו"ר ארגון העובדים ו/או מי מטעמו. במקרה של מחלוקת בין חברי הועדה תועבר ההכרעה לידי מנהל המוסד.
 3. לאחר דיון וקבלת החלטה, יקבל העובד מכתב תשובה בגין מספר השעות המאושרות לו לצורך גמול הכשרה.
 4. משהשלים העובד ביצוע הקורס, יעביר אישור על סיום הלימודים כולל מספר שעות ההכשרה שביצע בפועל, לצורך תיעוד ומעקב מחלקת משאבי אנוש.
 5. משהשלים העובד 200 שעות הכשרה בפועל ובתנאי שהגיש את כלל האישורים על סיום הקורסים שהוכרו לצורך גמול הכשרה, יפנה למחלקת משאבי אנוש לקבלת גמול הכשרה בדרגה ראשונה.
 6. משהשלים העובד 200 שעות הכשרה בפועל ובתנאי כנ"ל, יפנה למחלקת משאבי אנוש לקבלת גמול הכשרה בדרגה שניה.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים