about_banner

דור א' – מחלה

מחלה
עובד דור א' יהיה זכאי ל – 30 ימי מחלה בשנה. דמי המחלה יהיו בשיעור 100% מהשכר הקובע לכל יום מחלה החל מיום המחלה הראשון.

תשלום יום מחלה יעשה כנגד הצגת אישור מחלה תקין.

עובד דור א' זכאי לצבור ימי מחלה לכל אורך תקופת העבודה, ויהיה זכאי לפדיון ימי מחלה בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי החל עליו.

מחלה בהצהרה

עובד דור א' זכאי לדווח על 9 ימי מחלה בשנה ללא צורך בהצגת אישור מחלה, ובלבד שלא ידווח על יותר מ – 2 ימי מחלה ברצף .

ימי מחלה אלה ינוכו מיתרת ימי המחלה הצבורים לטובת העובד.

מחלת בן משפחה

עובד דור א' יהיה זכאי להיעדר מהעבודה בשל מחלה בני משפחה (מחלת ילד, מחלת הורה, מחלת בן זוג) עד 8 ימים בשנה. על אף האמור לעיל תהיה זכאית עובדת שהיא אם לילדים להיעדר מהעבודה בשל מחלת ילד עד 10 ימים בשנה.

 

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם הקיבוצי והחוק.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים