about_banner

דור א' – השתתפות בשכר לימוד

עובדי דור א' (קבועים), ילדיהם ובני זוגם, יהיו זכאים לפטור מלא משכר לימוד, יחסית להיקף המשרה, עבור לימודים בטכניון, וכן בכל אוניברסיטה או מכללה בארץ שזכתה להכרה כמוסד אקדמי ע"י המל"ג. יובהר כי לימודים באוניברסיטה הפתוחה לא יוכרו לצורכי פטור משכר לימוד.

בנוסף, יהיו זכאים העובדים ל – 50% הנחה על קורסים ביחידה ללימודי חוץ וללימודי המשך וילדיהם ובני זוגם ל – 25% על קורסים כאמור, יחסית להיקף המשרה.

 

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם הקיבוצי, הוראות החוק והנוהלים. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם הקיבוצי, החוק והנהלים.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים