about_banner

דור א' – הבראה

  1. .עובד דור א' יהיה זכאי בגין כל שנת עבודה מלאה ל –  13 ימי הבראה (לותק מעל 9 שנים).
  2. תעריף יום הבראה יקבע ויעודכן בהתאם לשווי יום הבראה לעובדים במוסדות להשכלה גבוהה.
  3. עובד במשרה חלקית יהיה זכאי לדמי הבראה בהתאם להיקף משרתו.

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם הקיבוצי והחוק.

 

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים