about_banner

ארעי-קרן פנסיה

עובד ארעי יהיה זכאי להפרשת כספים בגין זכויות סוציאליות עפ"י בקשתו לקרן פנסיה על פי בחירתו מיומו הראשון בעבודה.

על העובד להעביר ליחידת שכר טפסי הצטרפות לקרן הפנסיה אליה הוא מעוניין להצטרף בתוך שלושה חודשים.

אם לא יבחר קרן אליה הוא מעוניין להצטרף, תבוצע לו הפרשה אוטומטית אחרי 3 חודשים רטרואקטיבית לקרן ברירת המחדל כפי שתבחר מעת לעת על ידי מוסד הטכניון למו"פ.

 

מובהר בזאת כי הפרשת מוסד הטכניון לפיצויי פיטורין יבואו במקום פיצויי פיטורין בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין תשכ"ג – 1963.

האמור מהווה תמצית עיקרי הוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגבר החוק.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים