about_banner

ארעי – מחלה

עובד ארעי יהיה זכאי להיעדר מהעבודה בשל מחלה בהתאם ובכפוף להוראות חוק דמי מחלה, התשל"ו – 1976 ותיקוניו.

תשלום יום מחלה יעשה כנגד הצגת אישור מחלה תקין.

עובד ארעי לא יהיה זכאי בשום מקרה לפדיון ימי מחלה שלא נוצלו.

 

האמור מהווה תמצית עיקרי הוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים