about_banner

ארעי-חופשות מיוחדות

חגים

בנוסף לחופשה השנתית יהיו עובדים ארעיים שהשלימו 3 חודשי עבודה מלאים, זכאים לחופשה בתשלום בימי שבתון על פי החוק ובימי החג והמועד הבאים:

 

ראש השנה – יומיים
ערב יום כיפור- יום
יום כיפור – יום
סוכות (חג ראשון ושמיני) – יומיים
פורים – יום
ערב פסח – יום
פסח (חג ראשון ושביעי) – יומיים
יום העצמאות – יום
שבועות – יום
סה"כ: 12 ימי חופשה בתשלום.


בשניים מבין ערבי החג שלעיל עובדים ארעיים שהשלימו 3 חודשי עבודה מלאים יהיו זכאים לחופשה על חשבון מוסד הטכניון למו"פ בע"מ.

עובד אשר מטעמים דתיים בכוונתו להיעדר מהעבודה לרגל צום ט' באב, יודיע לממונה יומיים לפני הצום על יציאתו לחופשה וזו תהיה ע"ח מכסת החופשה השנתית (כלומר על חשבונו).

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם הקיבוצי והחוק.

 

 

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים