about_banner

ארעי-חופשה

עובד ארעי יהיה זכאי לחופשה שנתית על פי הוראות חוק חופשה שנתית, התשי"א – 1951.

 

מכסת ימי החופשה המקסימלית שיקבל עובד ארעי הינה 12 ימי חופשה בשנה (96 שעות בשנה). מכסה זו נצברת לזכותו מדי חודש בהתאם להיקף עבודתו ומשך עבודתו (המכסה איננה ניתנת מראש).

 

ניהול יתרות החופשה (ניכוי ימי חופשה שנוצלו ותשלום בגין ניצול ימי חופשה) נעשה על פי חישוב של שעות ולא ימים, והוא ייערך על בסיס ממוצע השעות היומי של העובד המחושב לתקופה של 3 חודשים אחורנית.

 

צבירה ופדיון חופשה שנתית יעשו על פי הוראות החוק.
האמור מהווה תמצית עיקרי הוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים