about_banner

ארעי-דיווח נוכחות והיעדרות

הנך מועסק בחברתנו כעובד שעתי – עובד המקבל שכר רק על פי היקף השעות המבוצע על ידו בפועל.

מכסות שעות נוכחות חודשית
כמצוין במסמך תנאי העסקה, הנך רשאי לבצע רק את מכסת השעות החודשית. אינך רשאי לבצע היקף שעות גדול מכך, ללא אישור מראש ובכתב מהממונה.

כניסה למערכת הנוכחות – פורטל SAP
כשבועיים לאחר תחילת עבודתך תקבל שם משתמש לכתובת המייל שמסרת בעת קליטתך, לצורך דיווח במערכת הנוכחות. היה ולא קבלת קוד משתמש, אנא עדכן את מחלקת משאבי אנוש כדי שנסייע לך.

ממונה נוכחות
בכל פקולטה/יחידה קיים ממונה נוכחות – ראש המינהל/ מנהל היחידה/ ממונה מטעמו. עם קבלת קוד המשתמש פנה לממונה הנוכחות שייתן לך הסבר על אופן תפעול מע' הנוכחות.
אופן דיווח וסגירת דוח הנוכחות

 1. ניתן להיכנס למערכת הנוכחות מכל מחשב טכניוני עם דפדפן EXPLORER.
 2. יש להקפיד להעביר כרטיס נוכחות בכל כניסה ויציאה. העברת הכרטיס מעדכנת את דיווח הנוכחות באופן אוטומטי. (דיווח שעות עבודה מהבית יש לבצע דרך "תיקוני שעות כניסה ויציאה " בלבד ולציין סיבה- עבודה מהבית).
 3. יש לבצע עדכון שוטף של נתוני הנוכחות החסרים עד ל -2 בכל חודש קלנדרי עבור חודש העבודה האחרון (אלא אם כן קבלת הודעה אחרת).
 4. כל עדכון נוכחות יועבר אוטומטית לאישור ממונה הנוכחות. רק לאחר האישור, העדכון ייקלט בשכר.
 5. ביצוע פעולת "סגירת חודש" ע"י העובד – פעולה המבוצעת לאחר שהממונה אישר את כל העדכונים, אותה יש לבצע החל מתאריך ה- 1 לכל חודש קלנדרי ועד לסוף החודש .
  לדוגמא: עבדת בחודש מאי. את פעולת "סגירת החודש" עליך לבצע החל מה-01 לחודש יוני.
 6. ממונה הנוכחות יבצע סגירה סופית של חודש הנוכחות.
  היה ודיווח הנוכחות חסר או לא מאושר, משפיע הדבר באופן ישיר על השכר. לפיכך יש חשיבות לבצע דיווח נוכחות במועד, לוודא אישור הנוכחות על ידי ממונה הנוכחות וביצוע פעולת "סגירת חודש".
  פעמיים בחודש יישלחו הודעות מייל בהן יירשם מועד אחרון לביצוע העדכונים וסגירת החודש. אנא הקפד לפעול בהתאם על מנת לקבל את שכרך המלא בזמן.

  אופן תשלום השכר
  השכר משולם לך מדי 9 בכל חודש קלנדרי. השכר משולם לפי מכסת השעות החודשית שלך או סך השעות שדווחו ואושרו במערכת עבור חודש העבודה האחרון, לפי הנמוך מביניהם. שכר זה מכונה "מקדמה". בנוסף תקבל הפרשים, במידה ויש כאלה, בגין החודש שקדם לחודש האחרון (שעות שלא דווחו, שעות שביצעת מעבר למכסה החודשית וכו').
  לדוגמא: התחלת לעבוד בחודש מרץ. ב – 9 באפריל תקבל מקדמה עבור חודש מרץ. ב – 9 במאי – תקבל הפרשים עבור חודש מרץ (אם היו כאלה) ובנוסף מקדמה על שעות שדווחו ואושרו על ידי ממונה הנוכחות בחודש אפריל.

 

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים