about_banner

תאונת עבודה

עובד/ת שנפגעו בעבודה או בדרכם לעבודה או מהעבודה הביתה, זכאים להגיש תביעה לביטוח לאומי.

על מנת להגיש תביעה יש לפעול באופן הבא:

  1. להיכנס לאתר יחידת הבטיחות ולדווח על התאונה. 
  2. יש להיכנס לאתר ביטוח לאומי להוריד ולמלא טופס "בל 250" (התחייבות כספית) להחתים את מדור פרט על גבי הטופס ולהעבירו לגורם הרפואי אשר טיפל בתאונה (מחלקת תאונות של קופת החולים או בית החולים). ולקבל טופס תעודה ראשונה לנפגע בעבודה (ימי מחלה).
  3. לאחר קבלת הטופס תעודה ראשונה לנפגע בעבודה, יש להוריד מהאתר של ביטוח לאומי טופס נוסף "תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה- בל 211", לצרף המסמכים כמתבקש ולהעביר למדור פרט להמשך טיפול.
  4. על מנת שנוכל לטפל בבקשתכם יש לטפל בתאונת העבודה בסמוך להתרחשותה. הזמן המקסימאלי המאושר לתשלום בגין תאונת עבודה הוא 90 יום.
  5. מהיום ה – 91 יש להגיש תביעה לנכות זמנית מביטוח לאומי ו/או תביעה לאובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה/ ביטוח המנהלים.

 

אושרה התביעה על ידי הביטוח הלאומי – מחלת העובד/שעות חופשה יזוכו בהתאם ומנגד יקבל המעסיק את הכספים ישירות מהביטוח הלאומי.

לא אושרה התאונה כתאונת עבודה – יחשבו ימי ההיעדרות לימי מחלה או חופשה, לפי העניין. במידה ושולם שכר שאין כנגדו אפשרות קיזוז, יחויב העובד בשכר ששולם לו ביתר.

 

האמור הינו תמצית הוראות החוק בנושא. בכל מקרה של סתירה, יגברו הוראות החוק.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים