about_banner

חופשת לידה

עובדת יקרה, ברכות להולדת בנך/בתך.

לנוחיותך אנו מבקשים לרכז בפניך את עיקר הזכויות לעובדת לאחר לידה:

על פי חוק עבודת נשים, ובאם השלמת עבודה של שנה מלאה, הנך זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות. מתוכם, 15 שבועות הינם בתשלום על חשבון ביטוח לאומי, כאשר 11 השבועות הנוספים הינם ללא תשלום.

7 שבועות מתוך חופשת הלידה (או פחות מזה, כרצון העובדת) ניתן לקחת לפני יום הלידה המשוער ואת שאר השבועות אחרי יום הלידה.

היה ולא השלמת שנת עבודה מלאה, הנך זכאית לחופשת לידה בתשלום של 15 שבועות.

החוק מאפשר לעובדת לשוב לעבודה לפני תום 26 השבועות של חופשת הלידה, ובלבד שהתקופה לא תפחת מ-14 שבועות.

עובדת שהשלימה שנת עבודה יכולה להאריך את חופשת הלידה גם מעבר לתקופה המנויה בחוק ובלבד שתקופה זו לא תעלה על רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעביד ולא יותר מ – 12 חודשים מיום הלידה. במניין ההארכה תלקח בחשבון  גם חופשת הלידה העולה על 15 שבועות. תקופת ההארכה תחשב לחופשה ללא תשלום ולא תזכה בזכויות תלויות ותק.

על מנת לעמוד בתנאי הזכאות לתשלום מביטוח לאומי עבור דמי לידה, הנך מתבקשת למלא את הטופס המופיע בלינק בתחתית העמוד (טופס בל/355- 'תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת'). לטופס יש לצרף אישור מבית החולים עם שם הילוד ומספר הזהות ולהעביר אלינו להמשך טיפול.

בהתאם לחוק עבודת נשים, גם עובד זכאי לקחת חופשת לידה חלקית, בהתאם להוראות החוק.

עובדת אשר אימצה ילד עד גיל 10 זכאית לחופשת לידה כמפורט בחוק עבודת נשים.       

האמור לעיל הינו תמצית הוראות החוק. בכל מקרה של סתירה, יגברו הוראות החוק כפי שיהיו מעת לעת.

הנך מוזמנת לפנות למיכל בר חיים לקבלת ערכת מידע לחופשת לידה.

 

למילוי הטופס >> לחצי כאן

למידע נוסף >> לחצי כאן

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים