about_banner

חופשה ללא תשלום

עובד/ת המבקש/ת לצאת לחופשה ללא תשלום עקב חוסר תקציב במחקר או מסיבות אישיות צריך/כה לפעול באופן הבא:

  1. לפנות לממונה לקבל הסכמתו בכתב.
  2. לאחר אישור הממונה יגיש/ תגיש העובד/ת בקשה על גבי טופס "בקשה לחופשה ללא תשלום" למחלקת משאבי אנוש.
  3. לאחר אישור הבקשה יועבר לעובד מכתב מתאים ובו הנחיות שעליו לבצע בעת תקופת החל"ת (שמירה על תנאיו בקרן הפנסיה, בביטוח הבריאות, ביטוח ריזיקו וכו')

חופשה ללא תשלום אינה נחשבת לתקופת עבודה לרבות לצורך זכויות התלויות בותק כגון חישוב פיצויים, פרק הזמן לקידום בשכר, ותק לחופשה, להבראה וכיוצא בזה.

עובד שיציאתו לחופשה ללא תשלום אושרה יתבקש להסדיר זכויותיו מול המוסד לביטוח לאומי, קרן הפנסיה, ביטוח חיים ריזיקו וביטוח בריאות , ככל שקיימים כאלה.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים