עובדים חודשיים המועסקים תחת ההסכם הקיבוצי זכאים להצטרף לביטוח הבריאות הקולקטיבי של עובדי הטכניון ומוסד הטכניון.

עובדי דור א' ועובדי דור ב' זכאים למימון המעסיק לביטוח בריאות קולקטיבי לעובד בלבד לפוליסת ביטוח רפואי ברובד הבסיסי.

עובדים כאמור יכולים להרחיב את רכיבי הפוליסה וכן לצרף לביטוח את בני משפחתם בדרגה ראשונה, הכל כמפורט בתנאי הפוליסה, על חשבונם.

עובדי צוות/סגל מחקר (כולל עובדים בדירוג קמ"ע), יוכלו להצטרף לביטוח הבריאות הקולקטיבי (רובד בסיסי או מורחב, לפי החלטתם) וכן לצרף את בני משפחתם מדרגה ראשונה, על חשבונם.

מידע נוסף על ביטוח הבריאות: