about_banner

טפסים ונהלים

נמצאו 125 טפסים

מספר הטופס

שם

קישור

כספים וכלכלה

 • 4.3.2, 4.3.3, 5.2.5
  טופס בקשה להחזר הוצאות
 • 4.3.2, 4.3.3, 5.2.5
  טופס בקשה להחזר הוצאות
 • 4.1
  בקשה לאישור נסיעה לחו''ל בתפקיד
 • 4.1
  בקשה לאישור נסיעה לחו''ל בתפקיד
 • 4.1.4 ,4.1.5
  בקשה להחזר הוצאות גלישה, שיחות, SMS
 • 4.1.4 ,4.1.5
  בקשה להחזר הוצאות גלישה, שיחות, SMS
 • 4.3.4
  החזר הוצאות אירוח תשלום לספק
 • 4.3.4
  החזר הוצאות אירוח תשלום לספק
 • 4.3.7
  נבדקים טופס מרוכז
 • 4.3.7
  נבדקים טופס מרוכז
 • 4.3.8 ,5.2.7
  טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה ואשל
 • 4.3.8 ,5.2.7
  טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה ואשל
 • 4.3.8 ,5.2.7
  טופס החזרי הוצאות נסיעות וחניה
 • 4.3.8 ,5.2.7
  טופס החזרי הוצאות נסיעות וחניה
 • 4.4.2
  קופה קטנה
 • 4.4.2
  קופה קטנה

משאבי אנוש

 • בקשת העסקת עובד ארעי
 • בקשת העסקת עובד ארעי
 • בקשה למינוי בדירוג צוות מחקר
 • בקשה למינוי בדירוג צוות מחקר
 • טופס להענקת תגמול לעובד
 • טופס להענקת תגמול לעובד
 • יציאה לחופשה ללא תשלום
 • יציאה לחופשה ללא תשלום
 • יציאה לחופשה ללא תשלום
 • יציאה לחופשה ללא תשלום
 • בקשה לשימוש בכספי החזרים
 • בקשה לשימוש בכספי החזרים
 • בקשה למינוי בדירוג צוות מחקר
 • בקשה למינוי בדירוג צוות מחקר
 • טופס קליטת עובד חדש ביחידה + הצהרת סיכונים
 • טופס קליטת עובד חדש ביחידה + הצהרת סיכונים
 • טופס בקשה לאיוש משרה
 • טופס בקשה לאיוש משרה
 • טופס בקשה להעסקת סטודנט/ית 2021
 • טופס בקשה להעסקת סטודנט/ית 2021
 • טופס בקשת חופשה ללא תשלום
 • טופס בקשת חופשה ללא תשלום
 • טופס העסקה חד פעמית
 • טופס העסקה חד פעמית
 • טופס לבקשת החזר הוצאות רישוי וביטוח לרכב פרטי
 • טופס לבקשת החזר הוצאות רישוי וביטוח לרכב פרטי
 • מידע בנושא קרנות השתלמות
 • מידע בנושא קרנות השתלמות

רשות המחקר

 • הזמנת שירותים - הנחיות לביצוע הסכם עם קבלני משנה
 • הזמנת שירותים - הנחיות לביצוע הסכם עם קבלני משנה
 • בקשה לגמול תפקיד מיוחד בגין ניהול מקבץ מחקרים מצוינים
 • בקשה לגמול תפקיד מיוחד בגין ניהול מקבץ מחקרים מצוינים
 • טופס החזר הוצאות למשתלם
 • טופס החזר הוצאות למשתלם
 • דו"ח הוצאות נסיעה לחו"ל
 • דו"ח הוצאות נסיעה לחו"ל
 • דו"ח הוצאות נסיעות של משתלם
 • דו"ח הוצאות נסיעות של משתלם
 • בקשה להוצאת חשבונית מס
 • בקשה להוצאת חשבונית מס
 • New SAP Customer Entry Form
 • New SAP Customer Entry Form
 • סגירת מחקר במימון
 • סגירת מחקר במימון
 • Subcontractor Service Agreement
 • Subcontractor Service Agreement
 • סגירת מחקר
 • סגירת מחקר
 • בקשה להוצאת חשבונית מס
 • בקשה להוצאת חשבונית מס
 • הודעות חיוב עבודות מעבדה
 • הודעות חיוב עבודות מעבדה
 • החזר הוצאות אירוח
 • החזר הוצאות אירוח
 • בקשה לתשלום מלגות השתלמות
 • בקשה לתשלום מלגות השתלמות
 • טופס בקשה להחזר הוצאות
 • טופס בקשה להחזר הוצאות
 • בקשה להחזר חבילות גלישה, שיחות ו- SMSבמהלך נסיעות לחו"ל לצרכי עבודה (מיועד לשימוש חברי סגל מן המניין בלבד
 • בקשה להחזר חבילות גלישה, שיחות ו- SMSבמהלך נסיעות לחו"ל לצרכי עבודה (מיועד לשימוש חברי סגל מן המניין בלבד
 • טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה ואשל
 • טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה ואשל
 • בקשה לשימוש בכספי החזרים
 • בקשה לשימוש בכספי החזרים
 • הצעת מחיר לביצוע
 • הצעת מחיר לביצוע
 • טופס הזמנה השתלמות בתר-דוקטורנטית בטכניון
 • טופס הזמנה השתלמות בתר-דוקטורנטית בטכניון
 • דו"ח הוצאות נסיעות עירוניות ובינעירוניות (במוניות, אוטובוסים ורכבת) / חנייה
 • דו"ח הוצאות נסיעות עירוניות ובינעירוניות (במוניות, אוטובוסים ורכבת) / חנייה
 • טופס הרשמה לשירותי תקשוב בזק בינלאומי ע"ח מענקי מחקר/פעילות במוסד
 • טופס הרשמה לשירותי תקשוב בזק בינלאומי ע"ח מענקי מחקר/פעילות במוסד
 • מלגות התנסות במחקר עבור סטודנט אורח
 • מלגות התנסות במחקר עבור סטודנט אורח
 • מלגות התנסות במחקר עבור סטודנט אורח - TECHNI-MISTI
 • מלגות התנסות במחקר עבור סטודנט אורח - TECHNI-MISTI

רכב

 • הצהרה דו שנתית
 • הצהרה דו שנתית
 • 2020 טופס הרשאת נהיגה חדש
 • 2020 טופס הרשאת נהיגה חדש
 • הודעה על תאונה -הראל
 • הודעה על תאונה -הראל
 • הצהרת בריאות
 • הצהרת בריאות
 • השכרה פנימית
 • השכרה פנימית
 • טופס ביקורת לנגרר
 • טופס ביקורת לנגרר
 • טופס דיווח ראשוני על תאונה או נזק לרכב טכניוני
 • טופס דיווח ראשוני על תאונה או נזק לרכב טכניוני
 • תעריף השכרת רכב
 • תעריף השכרת רכב
 • ביקורת כשירות
 • ביקורת כשירות
 • ביקורת בטיחות מוסך
 • ביקורת בטיחות מוסך
 • כרטיס רישום נסיעות
 • כרטיס רישום נסיעות

תקציבי מחקר

 • 1.3.2
  טופס בקשה לשימוש בכספי החזרים
 • 1.3.2
  טופס בקשה לשימוש בכספי החזרים
 • 1.3.3
  מכתב לחוקר על סגירת מחקר והעברת יתרה לתקציב החזרים
 • 1.3.3
  מכתב לחוקר על סגירת מחקר והעברת יתרה לתקציב החזרים
 • 1.6.1
  טופס חיוב עבודות מעבדה – דוגמא
 • 1.6.1
  טופס חיוב עבודות מעבדה – דוגמא
 • 1.6.2
  טופס הצעת מחיר לביצוע עבודת מעבדה לגורמי חוץ-דוגמא
 • 1.6.2
  טופס הצעת מחיר לביצוע עבודת מעבדה לגורמי חוץ-דוגמא
 • 1.6.3
  טופס בקשה להוצאת חשבונית מס
 • 1.6.3
  טופס בקשה להוצאת חשבונית מס
 • 1.6.4
  טופס פתיחת לקוח
 • 1.6.4
  טופס פתיחת לקוח
 • 1.6.5
  New SAP Customer Entry Form
 • 1.6.5
  New SAP Customer Entry Form
 • 1.11.1
  טופס בקשה להרשאה בתקציבים המנוהלים ברשות המחקר
 • 1.11.1
  טופס בקשה להרשאה בתקציבים המנוהלים ברשות המחקר

אישורים תקציביים

 • 2.1.2
  טופס בקשה לנסיעה לחו"ל
 • 2.1.2
  טופס בקשה לנסיעה לחו"ל
 • 2.1.2.1
  Travel Request-ENG
 • 2.1.2.1
  Travel Request-ENG
 • 2.1.5
  בקשה לתשלום מוקדם של דמי הרשמה לכנס
 • 2.1.5
  בקשה לתשלום מוקדם של דמי הרשמה לכנס
 • 2.1.6.1
  טופס בקשה להחזר חבילת גלישה בנסיעה לחו"ל
 • 2.1.6.1
  טופס בקשה להחזר חבילת גלישה בנסיעה לחו"ל
 • 2.5.1.1
  טופס הזמנה להשתלמות בתר דוקטורנט
 • 2.5.1.1
  טופס הזמנה להשתלמות בתר דוקטורנט
 • 2.5.1.2
  טופס שינוי תקציב משתלם פוסט דוקטורנט
 • 2.5.1.2
  טופס שינוי תקציב משתלם פוסט דוקטורנט
 • 2.5.3.1
  טופס בקשה לתשלום מנות השתלמות לסטודנטים מחו"ל (בי"ס לימודי מוסמכים)
 • 2.5.3.1
  טופס בקשה לתשלום מנות השתלמות לסטודנטים מחו"ל (בי"ס לימודי מוסמכים)
 • 2.5.3.2
  טופס תשלום לסטודנט אורח התנסות במחקר (המרכז לקשרי חוץ אקדמיים בטכניון)
 • 2.5.3.2
  טופס תשלום לסטודנט אורח התנסות במחקר (המרכז לקשרי חוץ אקדמיים בטכניון)
 • 2.5.3.3
  טופס תשלום לסטודנט אורח TECHNI MISTI (המרכז לקשרי חוץ אקדמיים בטכניון)
 • 2.5.3.3
  טופס תשלום לסטודנט אורח TECHNI MISTI (המרכז לקשרי חוץ אקדמיים בטכניון)
 • 2.7.1
  טופס החזר הוצאות למשתלם
 • 2.7.1
  טופס החזר הוצאות למשתלם
 • 2.7.2
  טופס החזר הוצאות נסיעה למשתלם
 • 2.7.2
  טופס החזר הוצאות נסיעה למשתלם
 • 2.8.1
  טופס רישום ציוד
 • 2.8.1
  טופס רישום ציוד
 • 2.12.1.1
  טופס בקשה להחזר הוצאות קו וגלישה סלולרים בארץ
 • 2.12.1.1
  טופס בקשה להחזר הוצאות קו וגלישה סלולרים בארץ
 • 2.12.1.2
  Request form reimbursement cell phone expenses in Israel - ENG
 • 2.12.1.2
  Request form reimbursement cell phone expenses in Israel - ENG
 • 2.12.3.1
  טופס שירות ADSL
 • 2.12.3.1
  טופס שירות ADSL

הנהלת חשבונות

 • 4.1.1
  טופס בקשה להחזר הוצאות
 • 4.1.1
  טופס בקשה להחזר הוצאות
 • 4.1.2
  טופס החזר הוצאות אירוח
 • 4.1.2
  טופס החזר הוצאות אירוח
 • 4.1.4
  טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעות/חניות
 • 4.1.4
  טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעות/חניות
 • 4.1.5
  הבהרות לנוהל קופה קטנה והחזרי הוצאות
 • 4.1.5
  הבהרות לנוהל קופה קטנה והחזרי הוצאות

שכר

 • 5.1.5.1
  בקשה לגמול תפקיד מיוחד בגין ניהול מקבץ מחקרים מצויינים
 • 5.1.5.1
  בקשה לגמול תפקיד מיוחד בגין ניהול מקבץ מחקרים מצויינים
 • 5.4.1
  דו"ח הוצאות נסיעה ברכב פרטי ואש"ל
 • 5.4.1
  דו"ח הוצאות נסיעה ברכב פרטי ואש"ל

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation