about_banner

אודות וצוות

מחלקת שכר היא חלק ממחלקת כספים וכלכלה. המחלקה עוסקת בהכנה ותשלום משכורות העובדים במוסד הטכניון, בקרה וביצוע החלטות תקציביות. המחלקה אחראית על הכנת תחשיבי שכר ופנסיה לעבדים, הפקת דוחות למוסד, לטכניון ולרשויות.

ייעוד המחלקה: מתן מענה מקצועי ברמה גבוהה ללא פשרות, שמירה על זכויות העובדים ודאגה כי כל עובד יקבל את המגיע לו תוך עמידה בדרישות החוק.

בין תחומי האחריות של המחלקה:

שמעון סייג – רמ"ח השכר.

בן דוד עפרה – טיפול בעובדים שעתיים, הסכמים, סטודנטים, אורחים חו"ל, תאומי מס, תיאום ב. לאומי, הגשת תביעה מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה.

סילם רחלי – טיפול מרצים, ביה"ס הבינלאומי, תוספות מחקר.

דיין חנה – עובדים קבועים, זמניים, ב. לאומי, מס הכנסה, קופות גמל והשתלמות, קליטת עובדים חדשים, פיצויים, דמי אבטלה, טופס 101 אלקטרוני, טיפול מול חילן.

שכטמן לאה- מנהלת חשבונות, דמי אבטלה, דמי לידה, חילן פנסיה, קופות גמל והשתלמות, חוזים אישיים.

חיפוש

תפקיד

מחלקה

 • nameסייג שמעון
  roleראש מחלקת שכר
  departmentמחלקת שכר
  טלפון: 077-8872317
  תיאור משרה

  ראש מחלקת שכר

 • nameסילם רחלי
  roleחשבת שכר
  departmentמחלקת שכר
  טלפון: 077-8872317
  תיאור משרה

  אחראית שכר לאוכלוסיות: סגל מחקר, מרצים

 • nameשטרן מעין
  roleמדור שכר – שעתי
  departmentמחלקת שכר
  טלפון: 077-8874000
 • nameדיין חנה
  roleחשבת שכר
  departmentמחלקת שכר
  טלפון: 077-8872317
  תיאור משרה

  אחראית שכר לאוכלוסיות: עובדים קבועים, זמניים, צוות מחקר, אחראית על ניכויים מס הכנסה, קופות גמל, פיצויים

 • nameבן-דוד עופרה
  roleחשבת שכר
  departmentמחלקת שכר
  טלפון: 077-8874000
  תיאור משרה

  אחראית שכר לאוכלוסיות: סטודנטים, ארעיים ואורחי חו"ל (5160)

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation