about_banner

משק הרכב ובטיחות בתעבורה

מחלקת משק הרכב המשתייכת למוסד הטכניון, אחראית על ניהול צי הרכב והבטיחות בתעבורה של כל יחידות הטכניון וכמשתמע מכך מוסמכת לתפעול, ייעוץ, פיקוח ובקרה על כלל רכבי הטכניון וציבור הנוהגים בהם.   

היחידה שפועלת על פי תקני האיכות המחמירים ביותר ( מובילי איכות – SLA),  משמשת מוקד ידע ואבן דרך בתהליך קבלת ההחלטות הנוגעות לצי הרכב הארגוני והשימוש ברכבים תוך עמידה בהוראות המחוקק ונהלי הארגון. 

צוות היחידה מבצע את תפקידיו תוך הקפדה על ערכי הטכניון ושמירה על נורמות של עשייה ומצוינות – על ידי השתתפות שוטפת בהכשרות, הסמכות ושימור רמה גבוהה של בקיאות וידע במכלול הנושאים שנמצאים תחת אחריותו. 

חשוב לציין, כי סמכותה ואחריותה של מחלקת משק רכב נגזרות מתוקף הרשאה ומחויבות סטטוטורית בהתאם להוראות החוק – תקנות התעבורה, פקודת התעבורה , חוק העונשין, הנחיות משרד התחבורה, דיני עבודה, המשרד לאיכות הסביבה ונוהלי הארגון. (לפירוט הוראות כל דין כפי שקבע המחוקק בנושא – תקנות משרד התעבורה להפעלת צי רכב

כל הפעולות המינהליות, הכלכליות והמקצועיות הנוגעות לכלי הרכב הארגוניים ו/או הנוהגים באים, לרבות תחזוקה ורישוי כלי רכב, מוסכים, ביטוח תביעות, רכישה ומכירה ו/ או כל פעילות מול הרשויות הרלוונטיות מתבצעות באמצעות יחידת משק הרכב בלבד. 

יעדי מחלקת משק רכב

מחלקת משק רכב נוקטת בגישה מניעתית, פרואקטיבית, לבטיחות המיושמת על ידי ניהול סיכונים בתהליך הזה"ב (זיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים ובקרת סיכונים) להבטחת:

  • * בטיחות הנסיעה והרכב
 • * חסכון בתפעול ועלויות
 • * שביעות רצון לקוחותיה

כמו כן, צוות המחלקה שם לו למטרה את ניהול צי הרכב והנוהגים בהתאם להוראות החוק ומדיניות הטכניון.

יחידת רכב אחראית על רכבי מוסד הטכניון על כלל נגזרות השימוש והטיפול ברכבים אלה.

יחידת רכב מרכזת תחת אחריותה את הפיקוח והביצוע של כלל המשימות הנוגעות לשימוש וטיפול ברכבי הארגון שתכליתם שמירה על תקינות הרכבים ובטיחות הנוהגים בהם. בין תחומי האחריות של היחידה:

 • * מתן שירות מיטבי לתפעול, אחזקה ופיקוח על כלי הרכב לפי נהלי מוסד הטכניון ולפי תקנות התעבורה הקבועות בחוק ובכלל זה ביצוע טיפולים ותיקוני רכב במוסכים.    
 • * פיקוח ושמירה על כללי בטיחות בנהיגה ברכבי מוסד הטכניון ועל פי חוקי התעבורה. 
 • * אחריות כוללת לניהול תפעול ובטיחות צי כלי הרכב של מוסד הטכניון והענקת שירות יעיל ומהיר לתקלות באמצעות מערכת מקוונת. 
 • * פיקוח ושמירה על נהלי בטיחות בשימוש ברכבי מוסד הטכניון ושמירה על תקינותם. 
 • * הקצאת רכבים לעובדי מוסד הטכניון לשם ביצוע תפקידם על פי הצורך. 
 • * ביצוע תהליך רכישה ומכירת רכבים בכפיפות לנהלים וע"פ הנחיית הנהלת מוסד הטכניון.  
 • * פיקוח על מוסכים עמם יש קשרי עבודה והתקשרות עם מוסכי חוץ בהתאם לנהלים. 

חזון

יחידת רכב רואה בבטיחות הנוהגים ברכבי מוסד הטכניון ערך עליון, כמו גם לשימוש ברכבים אלו על פי נהלי הבטיחות הארגוניים ועל פי חוקי התעבורה. 

היחידה שואפת להעניק שירות מהיר, יעיל ונגיש לכלל העובדים וזאת תוך הקפדה על ערכי המצוינות שמוסד הטכניון חרט על דגלו. 

ניהול צי הרכב
בטיחות בתעבורה
הוראות כל דין

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים