about_banner

יחידת מערכות מידע

יחידת מערכות מידע – מוסד הטכניון למחקר ופיתוח

 

יעדי היחידה הינם:

 • רציפות עבודה במוסד הטכניון בכל מצב כולל המעבר בין שגרה לחרום.
 • קידום ייעול ומענה לתהליכים באמצעות מחשוב
 • תמיכה ושירות מיטבי למשתמשים
 • שמירה על עבודה רציפה ביחידות מוסד הטכניון 
 • יישום נהלי הטכניון ורגולציות בתחום המחשוב ואבטחת המידעיחידת מערכות המידע של מוסד הטכניון פעילה בתחומים הבאים:

 • ייזום מחשוב וייעול תהליכים עסקיים ומנהליים
 • אפיון תהליכים למחשוב
 • תמיכה במשתמשים במערכות המידע
 • ניהול תשתיות המחשוב העצמאיות של מוסד הטכניון
 • תמיכה טכנית במשתמשים ותחנות העבודה
 • אבטחת מידע
 • תיאום עם אגף המחשוב בטכניון 
 • תיאום עם יחידות הטכניון ומוסד הטכניון
 • התווית מדיניות ונהלי מחשוב במוסד הטכניון
 • רכש חומרה ותוכנה

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים