about_banner

סטודנטים – קרן פנסיה

סטודנטים זכאים לביטוח פנסיוני בהתאם להוראות צו ההרחבה לפנסיה חובה.

במידה וסטודנט  כבר מבוטח בביטוח פנסיוני במועד קבלתו לעבודה, עליו להציג אישור על חברות בקרן הפנסיה / ביטוח מנהלים, על מנת שההפרשות הפנסיוניות והפרשות לפיצויים יועברו לאותה הקרן/אותו הביטוח. במקרה כזה יבוצעו הפרשות מיום העבודה הראשון. לחילופין יוכל סטודנט כאמור לבחור בכל קרן פנסיה אחרת לפי בחירתו.
היה והסטודנט איננו מבוטח – יבוצעו ההפרשות לקרן הפנסיה לאחר 6 חודשי עבודה מלאים כחוק.

כאמור בצו ההרחבה, הפקדות המעביד לפיצויים יבואו במקום פיצויי פיטורים בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
האמור מהווה תמצית עיקרי הוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגבר החוק.

 

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים