about_banner

דור ב' – מחלה

מחלה

עובד דור ב' יהיה זכאי להיעדר מהעבודה בשל מחלה בהתאם ובכפוף להוראות חוק דמי מחלה, התשל"ו – 1976 ותיקוניו. ואולם, למרות האמור בחוק הנ"ל דמי המחלה יהיו בשיעור 100% מהשכר הקובע לכל יום מחלה החל מיום העבודה הראשון.

צבירת ימי מחלה תתאפשר בהתאם להוראות החוק. העובד לא יהיה זכאי בשום מקרה לפדיון ימי מחלה שלא נוצלו.

תשלום יום מחלה יעשה כנגד הצגת אישור מחלה תקין.


מחלה בהצהרה

עובד דור ב' רשאי להצהיר מחלה ללא צורך בהצגת אישור מחלה תקין.

ניתן להצהיר מחלה עד 4 ימי מחלה בשנה ולא יותר מיומיים ברצף. ימי מחלה אלה ינוכו מיתרת ימי המחלה הצבורים לטובת העובד.

 

מחלת בן משפחה

עובד דור ב' יהיה זכאי להיעדר מהעבודה בשל מחלה בני משפחה (מחלת ילד, מחלת הורה, מחלת בן זוג) בהתאם ובכפוף להוראות חוק דמי מחלה, התשל"ו – 1976 ותיקוניו.

 

העדרות בתקופת הריון

עובדת הרה רשאית להיעדר לצורך בדיקות וטיפולים רפואיים הקשורים להריון בצירוף אישורים רפואיים מתאימים בהיקף של 20 שעות עבודה בתקופת ההריון אם היא מועסקת עד חצי משרה ועד 40 שעות בתקופת ההריון אם היא מועסקת מעל חצי משרה.

 

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם הקיבוצי והחוק.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים