about_banner

דור ב' – חופשה

עובד (זמני/קבוע) המועסק מכוח ההסכם הקיבוצי המיוחד מנובמבר 1997 (דור ב') יהיה זכאי לימי חופשה כמפורט להלן:

 

תקופת העבודה במוסד הטכניון למו"פ בע"מ ימי עבודה בפועל עבור כל שנה
בעד השנה הראשונה ועד השנה הרביעית 12
בעד השנה החמישית 17
בעד השנה השישית ושביעית 20
בעד השנה השמינית ואילך 23

 

 

 

שנת הנוכחות במוסד הטכניון מתחילה ב – 1/10 של כל שנה קלנדרית ומסתיימת ב – 30/9 של כל שנה קלנדרית.
ניהול יתרות החופשה מתבצע במערכת הנוכחות הממוחשבת והוא מחושב על בסיס שעות חופשה, כאשר ערך יום עבודה מלא הוא 8 שעות.
על צבירה ופידיון חופשה שנתית יחולו הוראות החוק. על כל עובד לנצל לפחות 7 ימים עד תום שנת ההיעדרות.

עפ"י הנוהג יהיה מוסד הטכניון למו"פ סגור בחול המועד סוכות ובחול המועד פסח. ימים אלה ירדו ממניין ימי החופשה בהתאם לחישוב של 5.5 שעות חופשה לכל יום היעדרות (ובאופן יחסי לחלקיות המשרה). על העובד/ת לתכנן יתרת חופשותיו בהתאם.

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם הקיבוצי והחוק.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים