about_banner

דור ב' – דיווח נוכחות והיעדרות

כל עובד חייב ברישום נוכחות והיעדרות במערכת הנוכחות הממוחשבת.

הדיווח נעשה באמצעות כרטיס עובד אותו העובד יעביר בשעון הנוכחות. דיווח היעדרויות וכן דיווח נוכחות שלא נקלט או לא דווח באמצעות כרטיס העובד (השתתפות בכנס מקצועי וכדומה), יש לדווח ישירות במערכת הנוכחות הממוחשבת.

מדי חודש על העובד לבצע סגירה של דוח הנוכחות במערכת הנוכחות הממוחשבת. תזכורות מסודרות יצאו מדי חודש לכל העובדים.

הגישה למערכת הנוכחות הממוחשבת נעשית באמצעות קוד משתמש שיימסר לעובד בסמוך לקליטתו. היה והקוד לא התקבל יש לפנות לרכזת הנוכחות במחלקת מש"א במוסד הטכניון למו"פ.

מספר כללים הנוגעים לדיווח הנוכחות:

  1. על העובד למלא את מכסת שעות העבודה השבועיות בהתאם לסדרי עבודתו במשך 5 ימי העבודה בשבוע.
  2. לא מילא העובד בחודש מסויים את מכסת השעות החודשיות הרגילות שלו ללא צידוק ראוי (כגון שלא מטעמי מחלה, אבל, מילואים או חופשה מאושרות ע"י הממונה), יערך קיזוז מתאים מן השכר.
  3. העובד יהיה רשאי להשלים את מספר השעות החסרות כאמור בסעיף 2 לעיל במהלך החודש מהשעות הנוספות המאושרות שהיו לו במהלך אותו חודש, אם היו כאלה. במקרה של השלמת שעות אל מול שעות נוספות יהיה העובד זכאי לגמול בתעריף של שעה רגילה ולא תעריף של שעה נוספת יובהר כי לא ניתן להשלים יום עבודה מלא משעות נוספות או שעות עודפות.
  4. לא ישולם גמול שעות נוספות אלא אם השעות הנוספות אושרו מראש על ידי הממונה הישיר.

למידע נוסף בנושא נוכחות ניתן לפנות לרכזת הנוכחות: חן סגל-קינן בטלפון 0778871240 או במייל chensk@trdf.technion.ac.il

האמור מהווה תמצית עיקרי ההסכם הקיבוצי והוראות החוק. בכל מקרה של סתירה יגברו ההסכם הקיבוצי והחוק.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים