about_banner

מידע לעובד

עובד/ת יקר/ה,

אנו מבקשים להביא בפניך תמצית תנאי עבודתך במוסד הטכניון למו"פ. המידע המוצג מאורגן לפי סוג ההעסקה, בהתאם לסוג העסקתך תוכל למצוא את המידע הרלוונטי.

חשוב להבהיר כי המידע המוצג הינו תמצית זכויות מכוח החוק ומכוח ההסכם הקיבוצי, ככל שחל עליך הסכם כזה. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות ההסכם הקיבוצי או החוק, לפי העניין.

כל האמור באתר זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך.

 

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים