about_banner

גיוס וקליטה

אנו מבקשים לרכז עבורכם מידע רלוונטי שישמש אתכם בכל מקרה שמתעורר הצורך לגייס ולקלוט עובד חדש באמצעות מוסד הטכניון.

המידע מחולק לפי סוג ההעסקה, כאשר בכל סוג העסקה תמצאו את ההוראות והטפסים הרלוונטים וכן הגורם שיסייע לכם בתהליך הקליטה.

בכל מקרה שמבקשים לגייס מועמד חדש  יש לפנות למדור גיוס וקליטה.

בהצלחה!

 


דור ב'

העסקת עובד בהסכם קיבוצי – דור ב'

עובד דור ב' הינו עובד המועסק מכוח ההסכם הקיבוצי החל על העובדים במוסד הטכניון למו"פ. עובד דור ב' יחל את עבודתו במעמד של עובד זמני. בתום 5 שנות עבודה תישקל האפשרות של העברתו למעמד של עובד קבוע.

עובד זמני ייקלט רק לאחר שעבר תהליך של מיון וגיוס.

לפיכך בכל מקרה של צורך בגיוס משרה של עובד דור ב' יש לפעול באופן הבא:

 1. הגשת בקשה לאיוש ובה פירוט המשרה המבוקשת.
 2. לאחר קבלת הבקשה יוכן נוסח למכרז פנימי שיפורסם בקרב כל עובדי הטכניון ומוסד הטכניון.
 3. הגישו מועמדים פנימיים מועמדותם למשרה תתקיים ועדת מכרז פנימית במסגרתה יתקיים ראיון אישיותי ומקצועי לכל המועמדים.
 4. היה ואותר מועמד מתאים מתוך המועמדים הפנימיים, יקלט מועמד זה למשרה.
 5. לא אותר מועמד פנימי – תופנה המשרה לפרסום במקורות גיוס חיצוניים.
 6. מועמדים חיצוניים שימצאו מתאימים יועברו לראיון מקצועי אצל המנהל המגייס.
 7. היה ואותר יותר ממועמד אחד המתאים ברמה המקצועית, תקוים ועדת מכרז למועמדים החיצוניים מתוכם יבחר/ו המועמד/ים המתאימים ביותר להמשך התהליך.
 8. המועמדים הסופיים יבצעו מבדקים ובדיקות מול ממליצים טרם קבלת החלטה סופית לגיוס.

8. המועמדים הסופיים יבצעו מבדקים ובדיקות מול ממליצים טרם קבלת החלטה סופית לגיוס.

למידע נוסף ניתן לפנות ליפה מסיקה.

מידע רלוונטי:

טופס בקשה לאיוש משרה

הצהרת סיכונים ליחידת הבטיחות

יפה-מסיקה-1

יפה מסיקה
ראש מדור גיוס וקליטה

תחומי אחריות:

 • גיוס עובדים מנהליים – פרסום משרות, ניהול לוח דרושים וועדות מכרז וקליטת העובד
 • גיוס, קליטה וליווי עובדים במסגרת העסקה שיקומית מרגע קליטתם ועד לסיום העסקתם.


דוא"ל: 
mesika@tx.technion.ac.il

טלפונים ליצירת קשר: 077-8874858
פקס: 077-8871777


צוות מחקר

העסקת עובד כצוות מחקר

צוות מחקר הינם עובדים המועסקים כחוקרים במשרה מלאה או חלקית במסגרת מחקרים ממומנים של חברי סגל אקדמי.

חבר סגל המעוניין להעסיק עובד/ת כצוות מחקר (מועמד שכבר נמצא מתאים לתפקיד) יגיש בקשה למינוי בצוות מחקר. את הבקשה יש להגיש באופן הבא:

 1. הבקשה להעסקה תגיע למחלקת משאבי אנוש כחודש לפני מועד תחילת עבודתו/ה של המועמד. החל מחודש מאי 2019 הנכם מתבקשים לצרף לבקשת העסקה טופס קליטת עובד חדש ביחידה + הצהרת סיכונים לכל עובד חדש. לתשומת ליבכם, בקשת העסקה תטופל רק לאחר קבלת טופס הצהרת סיכונים.
 2. על הבקשה יש לציין את פרטי העובד/ת, הדרגה המבוקשת, תקופת העסקה, מס' התקציב לחיוב והשכר ברוטו לאחר שתואם מראש עם מחלקת משאבי אנוש.
 3. יש לצרף לטופס הבקשה את כל המסמכים המפורטים בסעיף 4, סרוקים במייל.
 4. חבר הסגל יעביר הטופס לאישור דיקן/ראש המחלקה ואח"כ יעבירו למחלקת משאבי אנוש לאישור המינוי בוועדת מינויים לצוות מחקר.
 5. המועמד חייב להיות לפחות בעל תואר ראשון ממוסד לימודים מוכר.

למידע נוסף ניתן לפנות לאלה כהן

היה ואין מועמד לתפקיד, ומבקשים לאתר מועמד מתאים כצוות מחקר – יש להפנות בקשה לאיוש משרה למדור גיוס וקליטה.
מדור גיוס ידאג לפרסם את המשרה במקורות הגיוס הקיימים, ויסייע באיתור המועמד המתאים ובכלל זה לקיים ראיונות טלפונים, אישיותיים ומבדקים מתאימים.
לאחר איתור ובחירת המועמד המתאים יש לבצע את תהליך הקליטה כמפורט מעלה.

מידע רלוונטי:
טופס קליטת עובד חדש ביחידה + הצהרת סיכונים
בקשה למינוי צוות מחקר
טופס בקשה לאיוש משרה

אלה כהן

אלה כהן
ראש מדור חוקרים

 • תחומי אחריות:
  טיפול בהעסקת מדענים וחוקרים כולל מדעני קמ"ע שפירא וגלעדי מרגע קליטתם עד לסיום העסקתם
 • ניהול תהליכי עדכון משרה, הארכות העסקה וסיום יחסי עבודה
 • ניהול תהליך ועדת מנויים – קידומי שכר ודרגות


דוא"ל:
elakohn@technion.ac.il

טלפונים ליצירת קשר: 077-8872571
פקס: 077-8871777

 

 


עובד ארעי

העסקת עובד ארעי

עובד ארעי הוא עובד המועסק באופן זמני ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על שנה לצורך החלפת עובדת שיצאה לחופשת לידה או להחלפה של עובד/ת שיצא לחל"ת, או לצורך פרוייקט זמני/ עונתי בלבד.

עובד ארעי יקבל שכרו על פי שעות עבודתו בפועל.

המעוניין להעסיק עובד ארעי (מועמד שנמצא מתאים לתפקיד) יפעל באופן הבא:

 

 1. הגשת בקשה מסודרת על גבי הטופס "בקשה להעסקת עובד ארעי" למחלקת משאבי אנוש.
  החל מחודש מאי 2019 הנכם מתבקשים לצרף לבקשת העסקה טופס הצהרת סיכונים לכל עובד חדש. לתשומת ליבכם, בקשת העסקה תטופל רק לאחר קבלת טופס הצהרת סיכונים.
 2. על מבקש הבקשה לציין את הפרטים האישיים של העובד/ת, ופרטי העסקה המבוקשים, כולל תקופת העסקה, היקף העסקה (מכסת שעות חודשית) התקציב לחיוב והשכר לשעה.
 3. יש לצרף לבקשה דיפלומה וקורות חיים מסודרים של העובד/ת.
 4. הבקשה תוגש למחלקת משאבי אנוש בחתימת המבקש ובאישור ראש המנהל של המחלקה.
 5. מחלקת משאבי אנוש תבדוק הבקשה ורק אחרי אישורה ניתן יהיה להתחיל העסקתו/ה של העובד/ת.
 6. במידה וקיימת אפשרות עתידית שהעובד/ת יעברו למתכונת העסקה של עובד דור ב', יבוצע תהליך מיון מלא טרם העסקת העובד/ת ובכלל זה ראיון אישיותי ומבדקים.

היה ואין מועמד לתפקיד, ומבקשים לאתר מועמד מתאים לשמש כעובד ארעי – יש להפנות בקשה לאיוש משרה למדור גיוס וקליטה.
מדור גיוס ידאג לפרסם את המשרה במקורות הגיוס הקיימים, ויסייע באיתור המועמד המתאים ובכלל זה לקיים ראיונות טלפונים, אישיותיים ומבדקים מתאימים.
לאחר איתור ובחירת המועמד המתאים יש לבצע את תהליך הקליטה כמפורט מעלה.

למידע נוסף ניתן לפנות לורד פליט אולשביץ.

מידע רלוונטי:
טופס בקשה להעסקת עובד ארעי
הצהרת סיכונים ליחידת הבטיחות
טופס בקשה לאיוש משרה

ורד פליט אולשביץ

ורד פליט-אולשביץ
רכזת משאבי אנוש ואנליטיקה

תחומי אחריות:

 • שוהה בחופשת לידה

דוא"ל: mesika@tx.technion.ac.il

טלפונים ליצירת קשר: 077-8871599
פקס: 077-8871777


סטודנט

העסקת עובד בסטטוס סטודנט

המעוניין להעסיק סטודנט (מועמד שכבר נמצא מתאים להעסקה) בתקופת לימודיו יפעל באופן הבא:

 1. הגשת בקשה מסודרת על גבי טופס "בקשה להעסקת סטודנט" לפחות שבועיים מראש. החל מחודש מאי 2019 הנכם מתבקשים לצרף לבקשת העסקה טופס הצהרת סיכונים לכל עובד חדש. לתשומת ליבכם, בקשת העסקה תטופל רק לאחר קבלת טופס הצהרת סיכונים.
 2. על המבקש הבקשה לציין את הפרטים האישיים של העובד/ת, ופרטי העסקה המבוקשים כגון תקופת העסקה, היקף העסקה (מכסת שעות חודשית) התקציב לחיוב והשכר לשעה או התואר ושנת הלימוד.
 3.  יש לצרף לבקשה אישור שהסטודנט/ית לומד במוסד לימודים מוכר.
 4.  הבקשה תוגש למחלקת משאבי אנוש בחתימת המבקש ובאישור ראש המינהל.
 5. מחלקת משאבי אנוש תבדוק את הבקשה ולאחר אישורה, תערך פגישת קליטה במשאבי אנוש לעובד/ת. לאחר פגישת הקליטה תתאפשר

תחילת עבודה בפקולטה/ יחידה.

למידע נוסף ניתן לפנות לאהובה משעלי.

היה ואין סטודנט המועמד לתפקיד, ומבקשים לאתר מועמד מתאים – יש להפנות בקשה לאיוש משרה למדור גיוס וקליטה.
מדור גיוס ידאג לפרסם את המשרה במקורות הגיוס הקיימים, ויסייע באיתור המועמד המתאים.
לאחר איתור ובחירת המועמד המתאים יש לבצע את תהליך הקליטה כמפורט מעלה.

למידע נוסף ניתן לפנות לג'ני ציפנסקי.

מידע רלוונטי:
הצהרת סיכונים ליחידת הבטיחות
טופס בקשה לאיוש משרה
טופס בקשה להעסקת סטודנט

אהובה משעלי

אהובה משעלי
ראש מדור סטודנטים

תחומי אחריות:

 • טיפול בהעסקת סטודנטים מרגע קליטתם ועד סיום העסקתם
 • ניהול תהליכי עדכון משרה, הארכות העסקה וסיום יחסי עבודה
 • טיפול, מעקב ובקרה על דוחות נוכחות של סטודנטים

 

דוא"ל: ahuvam@trdf.technion.ac.il

טלפונים ליצירת קשר: 077-8872729

פקס: 077-8871777


תעסוקה חד פעמית

עבודה חד פעמית

המעוניין להעסיק עובד/ת בעבודה חד פעמית יודיע על כך למחלקת משאבי אנוש.

העסקה חד פעמית ניתן להגיש עבור עבודה שבוצעה בתקופה קצרה של עד חודש. במקרה חריג תאושר העסקה לחודש נוסף באישור מראש של משאבי אנוש.

לתשומת ליבכם – לא תאושר העסקה נוספת מעבר לחודשים הנ"ל אלא אם היה ניתוק של יחסי עובד ומעביד של לפחות 6 חודשים.
ניתן לשלם תשלום חד פעמי בתנאי שהעובד אינו מועסק בשום סטטוס אחר במוסד הטכניון ואינו מלגאי.
בתום העבודה יגיש/ תגיש העובד/ת למחלקת משאבי אנוש טופס "בקשה לתשלום חד פעמי" בצירוף צילום ת"ז+ספח.

טופס זה מורכב משני דפים, בעמוד הראשון העובד/ת ימלא את פרטיו/ה האישיים ומספר חשבון הבנק. כמו, כן י/תמלא העובד/ת את הצהרת מס (בתחתית העמוד הראשון), במקרה של עבודה נוספת י/תצרף תיאום מס.
בעמוד השני של הטופס ראש המנהל או חבר הסגל יאשרו את הבקשה ויציינו את מספר התקציב לחיוב השכר, העסקה חד פעמית ניתן לשלם רק מתקציב מוסדי.

בעת מילוי הטופס יש לבחור באחד משני אופני התשלום:

 1. סימון אופציה ראשונה (בתחתית הטבלה) – פירוט מספר השעות והתעריף השעתי (כולל בטבלה).
  או
 2. סימון אופציות שניה ושלישית (בתחתית הטבלה) – סך ברוטו גלובאלי לתשלום ללא פירוט שעתי, כאשר אין פיקוח שעתי על העובד.

על הטופס להגיע למחלקת משאבי אנוש מיד בתום העבודה/ בסוף החודש ולא יאוחר מ-1 לחודש כדי שהעובד/ת יוכל/תוכל לקבל שכרו/ה במועד (ה-10 לכל חודש).

למידע נוסף ניתן לפנות לגלית שגב.

מידע רלוונטי:
העסקה חד פעמית
טופס בקשה להעסיק באופן חד פעמי

גלית שגב

 

גלית שגב
רכזת משאבי אנוש ואנליטיקה

תחומי אחריות:

 • מיחשוב אנליטיקה


דוא"ל: galits@trdf.technion.ac.il

טלפונים ליצירת קשר: 077-8871599
פקס: 077-8871777

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation
שינוי גודל גופנים