about_banner

היחידה ללימודי המשך

חינוך - אייקון עפרון

היחידה ללימודי המשך

יחידה כלל טכניוניות אשר מטרתה הנגשת הידע הטכניוני ומתן ארגז כלים פרקטי בתחומי הניהול והטכנולוגיה ללומדיה. היחידה מתמחה בארגון ופיתוח תוכניות לימודים לבוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בתחומי המדע וההנדסה, כמו גם לעובדים מקצועיים בכירים בענפים שונים בארץ ובעולם.
תכניות הלימוד, המתבססות על הידע הטכניוני, נבנות בשיתוף פעולה עם התעשייה ובהתאם למגמות העדכניות בעולם הטכנולוגי והסביבה הארגונית. זאת לטובת הכשרה שתבטיח את מקומם של בוגריה בשורה הראשונה של התעשייה הטכנולוגית המודרנית.

חינוך - אייקון עפרון

היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ

היא יחידה כלל-טכניונית המתמחה בארגון ופיתוח תוכניות לימודים לבוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בתחומי המדע וההנדסה, כמו גם לעובדים מקצועיים בכירים בענפים שונים של מינהל. פיתוח התוכניות נעשה בשיתוף פעולה עם ענפי התעשייה הטכנולוגית המודרנית, ואלה נועדו לאפשר הכשרה שתבטיח את מקומם של הסטודנטים בשורה הראשונה של היצור והפיתוח במשק.

ליחידה קמפוסים בחיפה, תל אביב וירושלים.

רשתות
חברתיות

© All rights reserved to Technion R&D Foundation
© All rights reserved to Technion R&D Foundation